ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1
Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. Sprzedawca – Waldman Social Media & IT z siedzibą w Ornecie ul. Kwiatowa 29, dostarczający Usługi i Towary za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik – usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
 3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną https://waldman.orneta.net oraz https://sklep.waldman.orneta.net.
 4. Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online np. udzielanie konsultacji, porad.
 5. Towary – rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
 6. Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi lub Towaru oraz szczegóły dostawy.
 7. Dostarczanie Produktów – świadczenie Usług.
 8. Mail – adres poczty elektronicznej;
 9. Strony – Sprzedawca i Użytkownik.

 

§2
Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do dostarczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

§3
Rodzaj i zakres działalności

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na konsultacjach kont social media i reklamowych, naprawie piksela Facebooka oraz audytach kont social media i reklamowych.

 

§4
Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 7 dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 5 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.
 7. Jeżeli świadczenie polega na przekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez potwierdzenie mailowe, poprzez platformę Messenger lub w postaci wysyłki formularza kontaktowego dostępnego w domenie https://sklep.waldman.orneta.net lub https://waldman.orneta.net.

 

§5
Składanie Zamówienia

Składanie zamówienia następuje poprzez:

 1. wybór Usług oferowanych w Serwisie;
 2. prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub wysłanie maila ze specyfikacją zamówienia;
 3. wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Serwisu maila na adres mailowy biuro@waldman.orneta.net .
 4. w przypadku przystąpienia do odbioru świadczenia online, o którym mowa w § 4 ust. 7 złożenie zamówienia następuje z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez akceptację mailową, poprzez wiadomość w platformie Messenger lub kliknięcie w przycisk „Zamawiam”.

 

§6
Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na określone Towary i Usługi zawarte są w opisach danego Towaru lub Usługi.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Towaru lub Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

§7
Dostawa Towaru

Zamówione Towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia/mailu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

„Dostawa” Usługi

Zamówione Usługi zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia/ mailu, o którym mowa w § 5 ust. 1, że sposób ich dostarczenia wynika ze specyfiki świadczonej Usługi. W tym ostatnim wypadku dostarczenie odbywa się w sposób właściwy dla danej Usługi.

Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi poprzez:

 1. przesłanie danych niezbędnych do korzystania z danej Usługi w mailu na adres poczty elektronicznej Użytkownika w terminie 2 dni,
 2. w przypadkach, o których mowa w §4 ust. 7- skorzystanie z wybranego przez Strony i właściwego dla danej Usługi komunikatory,
 3. dostarczenie pliku o rozszerzeniu, w szczególności PDF, xls, doc, docx, rtf, ppt w postaci załącznika do maila wysłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Kupującego.

 

§8
Odstąpienie

Użytkownik będący konsumentem może bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie czternastu dni od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy Towar lub to co świadczył do tej pory Sprzedawca.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.

 

§9
Polityka plików cookies

Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.

Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji „Akceptuję” po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
  W ramach serwisu możliwe jest zastosowanie plików cookies firm Facebook oraz Google. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji

 

§10
Płatności

Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Towar/Usługę. Cena i inne istotne warunki związane z Towarem / Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła / opłaty dodatkowe. Nie zawierają natomiast kosztów dostawy.

Szczegóły dotyczące ceny znajdują się pod linkiem https://sklep.waldman.orneta.net .

Użytkownik jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3 zapłata, następuje przy lub po dostarczeniu Towaru / Usługi lub wystawieniu rachunku w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Zapłata jest możliwa w formie:

 1. Przelewem na konto: 33 8309 0000 0057 7053 3000 0010 .

Podane w Serwisie kwoty zamówienia widoczne są również w momencie przejścia do kasy.
Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-rachunku.

Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia żądanie wystawienia rachunku papierowego, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia rachunku.

 

§11
Tryb postępowania reklamacyjnego

Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:

 • Pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres ul. Kwiatowa 31, 11 – 130 Orneta,
 • oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres biuro@waldman.orneta.net .

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • Oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko – jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa / Towar zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi / Towaru nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Towaru / Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

 

§12
Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.

Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Usług.

Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Sprzedawcy- pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód.

Użytkownik wraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3, co następuje poprzez potwierdzenie w wiadomości mailowej, poprzez serwis Messenger lub zaznaczenie odpowiedniego pola w momencie składania zamówienia Towaru.

Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do Dostarczenia Towaru / Usługi.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych – Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon.

Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.

Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcę;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcą;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.
 • Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 • Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.

 

§13
Własność intelektualna

Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Sprzedawca w zakresie konsultacji i audytów udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 

§14
Postanowienia końcowe

Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.

Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.

Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawne